Tumblelog by Soup.io
 • sonadora
 • violettsoul
 • lowlife
 • penzes
 • constantgardener
 • frx
 • amania
 • radioaktywny
 • winterreise
 • MarcoDW
 • inajaa
 • mahsheed
 • neurolog
 • athlin
 • marlylee
 • cygenb0ck
 • hairsprayqueen
 • stockholmsyndrome
 • szopkowa
 • uhuh
 • praguegolem
 • zyrafa
 • hoseanna
 • misza
 • lifeless
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

6021 dc74
Reposted fromczajnikq czajnikq
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromworst-case worst-case
 Ludzie powinni stać przed sobą nawzajem z taką czcią, taką zadumą, taką miłością, jak przed bramą piekieł.
— Franz Kafka
Reposted fromKabaNewLife KabaNewLife
6837 38fd 500
Reposted fromlookbook lookbook
6842 319c 500
Jean-Luc Godard and Anna Karina. 1966
Photo by Agnes Varda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
6882 e3b5
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
6893 a7bd
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
7015 1969 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Reposted fromgruetze gruetze
7303 e7d8 500
Reposted frominherent inherent
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently
7365 7b69 500
Reposted fromtfu tfu
7471 4361 500
Reposted from777727772 777727772
Miej odwagę zawalczyć o każdy przejaw swojej kobiecości.
— Dora Rosłońska - "Przebudzenie Lisicy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7926 bd97
scan the mystery
Reposted fromnazarena nazarena
Reposted fromFlau Flau
8151 31b7 500
Reposted from777727772 777727772
8155 9d1a
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl