Tumblelog by Soup.io
 • sonadora
 • violettsoul
 • lowlife
 • penzes
 • constantgardener
 • frx
 • amania
 • radioaktywny
 • winterreise
 • MarcoDW
 • zurial
 • mahsheed
 • neurolog
 • athlin
 • marlylee
 • cygenb0ck
 • hairsprayqueen
 • stockholmsyndrome
 • szopkowa
 • uhuh
 • praguegolem
 • zyrafa
 • hoseanna
 • misza
 • lifeless
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viadisheveled disheveled

saudi-thrill:

If it comes, let it.
If it goes, let it.

Reposted fromerial erial
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viabrzask brzask
7216 b89f 500
Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
8801 a555 500
Reposted frommodalna modalna viasilence89 silence89
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

June 25 2017

- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viasatyra satyra
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viagoldenowl goldenowl

Widocznie życie wolało nas osobno.

Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Czasami mam wrażenie, że moje serce nienawidzi mnie obecnej i moich wyborów, więc biją się z mózgiem co noc i stąd się biorą takie bolesne sny.
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
8802 8dbf 500
Reposted frommodalna modalna viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl