Tumblelog by Soup.io
 • sonadora
 • violettsoul
 • lowlife
 • penzes
 • constantgardener
 • frx
 • amania
 • radioaktywny
 • winterreise
 • MarcoDW
 • inajaa
 • mahsheed
 • neurolog
 • athlin
 • marlylee
 • cygenb0ck
 • hairsprayqueen
 • stockholmsyndrome
 • szopkowa
 • uhuh
 • praguegolem
 • zyrafa
 • hoseanna
 • misza
 • lifeless
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacholera cholera
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viamikrokosmos mikrokosmos
5876 bf67 500
Reposted frompiehus piehus viathauturien thauturien
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted byciarkaoutofmyheadgaladrielLuukkaEmisjatalula
4338 e951
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacieniolubek cieniolubek
1841 34ee 500
smrut.jpg
Reposted fromatoman atoman viacieniolubek cieniolubek
3557 bf34 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPaseroVirus PaseroVirus
4481 54ad 500
Reposted fromgrobson grobson viaPaseroVirus PaseroVirus
4482 2f4a 500
Reposted fromgrobson grobson viaPaseroVirus PaseroVirus
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow viadunkellicht dunkellicht
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia

November 07 2018

3419 67f0
1773 d06e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viafoodforsoul foodforsoul
6800 7b21 500
Reposted fromdorks dorks viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl